Εμείς οι Χτίστες

with No Comments

Ἐμεῖς οἱ χτίστες τῶν μουγγῶν ἐρώτων τῶν σκληρῶν, δεν πᾶμε ἐμεῖς γιὰ ἕνα φιλί, δεν πᾶμε για ἕνα γέλιο· για τα καρφια που μάτωσαν στις ἄκριες τῶν σταυρῶν ἕνα βαρύ ἀπο ἐντολές σηκώνομε Εὐαγγέλιο. Τη γλύκα βαρεθήκαμε τῶν ἥσυχων ὡρῶν, ὁ Ἀπρίλης εἶναι πίσω μας, βγήκαμε ἀπ’ το λιμάνι κι ἀδειάσαμε στα κύματα, βορά τῶν χαλασμῶν, το βιός που στοργικά ἡ ζωή δῶρο μᾶς εἶχε κάνει. Μακριά ἀπ᾿ τη γῆ πλανιόμαστε στήν ἅπλα τῶν Ὠκεανῶν… Και πια στη νύχτια τη … Read More

The Future Hides the Truth

with No Comments

Back in 1929 the brilliant and persistent astronomer Edwin Hubble made discoveries that proved that our universe was expanding, with all the heavenly bodies moving away from each other in a straight dance, like coloured dots on the surface of an ever inflating balloon. Something that is well known today and taken for granted, but back then it was pretty amazing to just discover that our Milky Way galaxy was not the only one in the universe, let alone that … Read More

Stephen Hawking on TED

with No Comments

There is nothing bigger or older than the universe. The questions I would like to talk about are: one, where did we come from? How did the universe come into being? Are we alone in the universe? Is there alien life out there? What is the future of the human race? Up until the 1920s, everyone thought the universe was essentially static and unchanging in time. Then it was discovered that the universe was expanding. Distant galaxies were moving away … Read More

Siegfried Sassoon – Aftermath

with No Comments

    Have you forgotten yet? …For the world’s eventshave rumbled on since those gagged days,Like traffic checked while at thecrossing of city-ways: And the haunted gap in your mind has filled withthoughts that flowLike clouds in the lit heaven of life;and you’re a man reprieved to go, Taking your peaceful share of Time, with joy to spare. But the past is just the same–and War’s a bloody game…Have you forgotten yet?… Look down, and swear by the slain of the War … Read More

Model Dependent Reality

with No Comments

Physicists nowadays adopt an approach called  “model-dependent realism” when using theories or models to explain how the world  around us, from the sub-atomic level to the entire universe, works. The idea is that when a theory or model used is successful in explaining a particular physical situation/observation then we assume that it is true and valid. By “successful” we mean that the results predicted by the model agree with experimental results. It may be that an entirely different model for … Read More

Έρωτας στα Χιόνια

with No Comments

  Καρδιὰ τοῦ χειμῶνος. Χριστούγεννα, Ἅις−Βασίλης, Φῶτα. Καὶ αὐτὸς ἐσηκώνετο τὸ πρωί, ἔρριπτεν εἰς τοὺς ὤμους τὴν παλιὰν πατατούκαν του, τὸ μόνον ροῦχον ὁποὺ ἐσώζετο ἀκόμη ἀπὸ τοὺς πρὸ τῆς εὐτυχίας του χρόνους, καὶ κατήρχετο εἰς τὴν παραθαλάσσιον ἀγοράν, μορμυρίζων, ἐνῷ κατέβαινεν ἀπὸ τὸ παλαιὸν μισογκρεμισμένον σπίτι, μὲ τρόπον ὥστε να τὸν ἀκούῃ ἡ γειτόνισσα: − Σεβτὰς εἶν’ αὐτός, δὲν εἶναι τσορβάς …· ἔρωντας εἶναι, δὲν εἶναι γέρωντας. Τὸ ἔλεγε τόσον συχνά, ὥστε ὅλες οἱ γειτονοποῦλες ὁποὺ τὸν ἤκουαν τοῦ … Read More

Weirdest Physics Facts

with No Comments

An electron can spin both clockwise and anti-clockwise at the same time. If you were to go round in a circle at a speed close to the speed of light, you will end up traveling forward in time. GPS systems work accurately only because they take into account that time on earth runs more slowly on earth than it does in outer space, as the earth’s gravity slows time down. As already predicted by the general theory of relativity. Two … Read More

This Strangeness in my Life

with No Comments

It is so hard to see where it is, but it is there even in the morning when the miracle of shapes assemble and become familiar, but not quite; and the echo of a voice, now changed, utterly dissociated, as though all warmth and shared sweetness had never been. It is this alien space, not stark as the moon, but lush and almost identical to the space that was. But it is not. It is another place and you are … Read More

The Many Lives of the Parthenon

with No Comments

turn up the volume The Curse of Minerva by Lord Byron Slow sinks, more lovely ere his race be run, Along Morea’s hills the setting sun; Not, as in northern climes, obscurely bright, But one unclouded blaze of living light; O’er the hush’d deep the yellow beam he throws, Gilds the green wave that trembles as it glows; On old Aegina’s rock and Hydra’s isle The god of gladness shed his parting smile’ O’er his own regions lingering loves to … Read More

Γράμμα απο τον Κόλλια Μου

with No Comments

Στην θάλλασα Πάσχα 9/4/72 Νήστεψα για να μπορέσω να σου γράψω τούτο το γράμμα. Και προσευχήθηκα. Ο ειδωλολάτρης. Εκείνη η μικρή κάρτα που έλαβα ήταν γιομάτη από ένα κόσμο. Από χιλιάδες κόσμους. Πρώτη φορά πήρα ένα τέτοιο δείγμα ανθρωπιάς, καλωσύνης! Το φύλαξα. Θα το φυλάω, θα με προστατεύει. Το πρωινό σου τηλεφώνημα ήταν κάτι χαρμόσυνο. Με έκανε να φύγω για το πρώτο φετεινό ταξίδι πιό ήρεμος, πιό καλός και τιμιώτερος. Ταλαιπωρήθηκα στην Αθήνα. Έφυγα χρεώστης. Για πρώτη μου φορά δε … Read More

1 2 3